روز: نوامبر 16, 2021
چند خبر کوتاه از حوزه بهداشت و درمان / تفکیک بخش های بیمارستان های سقز

مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز گفت: در راستای پیشبرد سیاست های خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی کوردستان و شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز و به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات پزشکی به شهروندان از تاریخ 01/09/1400 بخش های تخصصی در بیمارستان های امام و شفا تفکیک شده است

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی