روز: دسامبر 25, 2021
تبدیل منشا آلودگی سدهای سقز به منبع اشتغال توسط گروه روژیار/ وفا رحیمی *

نهاد مردمی "گروه روژیار" همراه با اهالی روستاهای حوضه آبریز ۲ سد سقز در غیاب مسئولان اقدام به جمع‌آوری فضولات دامی کردند تا علاوه بر پیشگیری از ورود این فضولات به سدها، با تبدیل آن به کود ورمی کمپوست، برای اهالی این روستاها هم اشتغال ایجاد کنند

ایجاد اشتغال یا بدهکار کردن بیکاران در شهرستان سقز

سقزرووداو- در غیاب طرح های تولیدی و صنعتی کلان در منطقه، یکی از بسترهای ایجاد اشتغال مولد برای متقاضیان کار و نیز کمک به ایجاد زنجیره های تولید، مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد در جامعه می باشد.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل