برچسب زده شده با : خطر
زنگ خطر افزایش سرطان در کوردستان

معاون دانشگاه علوم پزشکی کوردستان گفت: بر اساس آخرین آمارهای این بیماری که در سال ۱۳۹۷ استخراج شده است، متوسط بروز سرطان در صد هزار نفر در مردان کشور و استان به ترتیب ۱۸۲٫۷۶ و ۱۹۵٫۴۲، در زنان ۱۶۵٫۳۱ و ۱۵۵٫۱۷ و در هر دو جنس ۱۷۳٫۴۸ و ۱۷۴٫۲۵ است.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل