برچسب زده شده با : نافع مظهر
“وحشت در سقز” نقد و بررسی شد

سقزرووداو- نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب "وحشت در سقز" نوشتە حاج مصطفی تیمورزادە و ترجمە آن به کوردی توسط شیخ نافع مظهر از لحاظ تاریخی و ادبی در کتابخانه عمومی سقز برگزار شد.

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل