شما اینجا هستید
اجتماعی » بایستەهای ایجاد پژوهشکدە در بطن سیستم مدیریت شهری/ میلاد میری *

سقزرووداو- پیش از توضیح دقیق محتوای سرتیتر نوشتار میبایست توضیح عام الفهمی را از سیستم مدیریت شهری شهر سقز ارائە نمود تا ضرورت ایجاد پژوهشکدە بیش از پیش روشن تر گردد.

تقریبا همگان از وضعیت سیستم مدیریت شهری از نظر قدرت مالی، حدود انجام وضایف دقیق سیستم، پروژەهای نیمە کارە و حتی بە اتمام رسیدە اما با بازدهی کم، روال پرداخت عوارضات عمومی، سیاست گذاریهای خدماتی اشتباە،عدم توازن مسالە شناسی و مکان یابی همگون، تبعیض خدمات محلاتی، نابە سامانی مدیریت منابع مالی و انسانی، عدم ایجاد منابع درآمدی پایدار، کسری بودجە سالانە، ناهمگونی اقدامات زیر ساختی و برنامەهای سطحی، اتخاذ تصمیمات حاشیە برانگیز و شکاف ساز و….. آگاهیم و این اوضاع نَقل تمام محافل بودە و تقریبا اکثریت مردم از تکنوکراتها و صاحب نظران تا عموم مردم بە منتقد سیستم و عملکرد مسبوق بە سابقە شورا و شهرداری تبدیل شدەاند و همین مسالە تحت عنوان فشار حقیقی و مجازی اذهان عمومی تبدیل بە عامل هدر رفت بخش بزرگی از انرژی و پتانسیلهای سیستم شدە و یک نوع تشویش سیاست گذاری اولویت محور در خدمات رسانی بهتر را برای ساختار تصمیم گیری بە وجود آوردە کە بە شکاف بیش از پیش بین سیستم مدیریت شهری و مردم شهر انجامیدە و حال تمام این مسائل و رفع این مشکلات و تمام بار این فشارها بر دوش شورای تازە نفس ششم اسلامی شهر سقز قرار گرفتە است کە لازم است تا جهت تسریع در روند انجام امور و رسیدن بە چشم انداز روشن در پایان عمر چهار سالە وضیفە نظارتی شورای ششم، مسائل و مشکلات طبقە بندی و اولویت بندی شدە و با درگیر سازی تمام پتانسیلهای انسانی موجود در شهر سقز و یا حتی استان جهت تصمم گیری راهکار گرایانە عقلایی با تحلیل هزینە-فایدە و انجام برنامەها با بیشترین بازدهی و کمترین تبعات، سیستم مدیریت مشارکتی و یکپارچە راە اندازی شود.

برای ایجاد سیستم مدیریت مشارکتی و یک پارچە از مسیر گردآوری تمام دیتابیسهای منفعت زا از طریق مشارکت فکری متخصصین در تمام حوزەها و آزاد سازی فضای ذهنی پرسنل درگیر با کلیت چهارچوب سیستم مدیریت شهری بە هدف مدیریت انرژی منابع انسانی و سازمان بخشی دقیق تر بە سیستم بروکراتیک نامنظم اداری می بایست شورای ششم از پتانسیل تاسیس مرکزی در قالب پژوهشکدە مستقل از سیستم با توجە بە واقعیات وجودی و قوانین ساری و جاری چهارچوب مدیریت شهری استفادە کند تا از کمترین زمان و امکانات بیشترین بهرە برداری صورت گیرد.

در چنین مرکزی با گرد هم آمدن تمام صاحب نظران، ایدە پردازان، قلم فرسایان، متخصصن، فارغ التحصیلان دانشگاهی، نویسندگان، اندیشە ورزان و….در هر حوزە از کارشناسان و متخصصن مربوطە استفادە می شود و تمام تصمیمات شورا با رویکرد عام المنفعە بودن مصوبات ابتدا با اتکا بە مفهوم خرد جمعی از نظرگاە تفکر جمعی و تخصصی خواهد گذشت و اهداف و برنامەها بهتر مسالە شناسی و ریشە یابی خواهد شد، در چنین مرکزی هرکسی خود را سهیم در روند تصمیمات و خدمت بە شهر تصور خواهد کرد و انرژی بسیار بیشتری را صرف مسالە شناسی و کاهش مشکلات زیر ساختی و سطحی و ارائە راهکار خواهد نمود.

با ایجاد چنین مرکزی با اساسنامە مدون و اهداف و برنامە کاملا مشخص و سازمان دهی قدرتمند و قابل اتکا بە عنوان بازوی فکری تازە نفس سیستم مدیریت شهری قطع بر یقین سیستم بە صورت خودکار و بدون هزینە بە تمام اذهان دغدغە مند و منفعت رسان وصل خواهد شد، در نتیجە با چنین رویکردی تمام منتقدین خود بە بخشی از سیستم تصمیم گیر شهری تبدیل خواهند شد و بنا بە حفظ اعتبار و جایگاهشان هم کە باشد برای نوسازی و اعتلای جایگاە چهارچوب ساختاری سیستم تمام تلاششان را خواهند نمود چرا کە با شرکت در سیستم مدیریت مشارکتی، دیگر بهانەای برای کم کاری و انتقاد وجود نخواهد داشت و تصمیمات هر بازدهی مثبت یا تبعات منفی داشتە باشد تنها بە پای سیستم نگاشتە نخواهد شد و تمام اذهان درگیر با تصمیمات مورد تشویق یا انتقاد قرار خواهند گرفت.

مزیت دیگر ایجاد چنین مرکزی، رها سازی سیستم از چهار چوب محدود تفکر نهادی با مرجعیت پارلمان شهری با هفت عضو میباشد کە بعضا اشتباە خیز بودە و همچنین مسیر را برای تحقق عملی شعار استفادە از پتانسیلهای کامل و بی کم و کاست خرد جمعی در روند مدیریت شهری بە لحاظ بالا بردن سطح کیفی تصمیمات و مصوبات و کاهش حداکثری اشتباهات پیشین و استفادە از کمترین امکانات جهت نیل بە بیشترین امتیازات باز خواهد نمود و اعضای مرکز بە عنوان همیار مدیران سیستم با قبول مسئولیت بخش‌ بزرگی از کارها و برنامەها زمینەهای فراغت ذهنی بیشتر را برای اعضای شورا و با هدف نظارت کاملتر بر سیستم اجرایی فراهم خواهند نمود و امور با سرعت بیشتری پی گیری‌ رتق و فتق خواهد شد.

*عضو شورای شهر سقز

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی