شما اینجا هستید
اجتماعی » در جلسات رسمی غیبت نداشته ایم/ حرمت همکاران و شور جمعی باید رعایت شود

“اخیرا مطلبی تحت عنوان “ادامه دار بودن اختلافات در شورای شهر/ قهر برخی اعضا با جلسات” از کانال خبری سقزروداو منتشر شدە و بە حواشی پیرامون شورا مبنی بر عدم حضور بیش از حد مجاز برخی اعضای شورا (وثوقی، میری و مولودپور) پرداختە و با استناد بە سخنان رئیس شورا اذعان داشتە کە این مسالە بە فرمانداری اعلام شدە و بە گونەای اعضای مذکور بە عدم مشارکت در جلسات و عقب افتادن امورات شهر متهم شدەاند که دراین بارە ذکر نکاتی چند حائز اهمیت می باشد.

ـ مستحضرید کە از بدو شروع بە کار شورای ششم حواشی زیادی دامن پارلمان شهری را گرفت که این حقیر در یک نوشتار تحت عنوان(همه تصمیمات برای هیات رئیسە، شورای در ظاهر هفت نفرە و در باطن چهار نفرە) و نشر در کانال خبری “ساکاپرس” بە کلیات اختلافات بنیادین درون نهادی پرداختە و در چهارچوبی عقلایی مسائل را تشریح نمودم، اما خبر اخیر مبنی بر غیبت اعضا از قول کیوان بهرامی جزئیات مطرح نشدەای دارد، از جملە اینکە جلسات شورا بر مبنای قانون با حضور دو سوم اعضا یعنی پنج نفر رسمیت خواهد یافت نە چهار نفر و رئیس شورا می بایست بر قبل از اظهار نظر با این قانون و تمام قوانین آگاە باشد کە با چنین تعریفی اصولا هیچ جلسەی رسمی جز یک یا دو جلسە آنهم موجە و با دلیل اعضا غیبت نداشتەاند و بە امورات شهر و مردم پرداختە شدە لذا اذعان بە شش جلسە غیبت تحت هر عنوانی اصولا مغایر با قوانین تشکیل جلسات رسمی شورا می باشد و وجاهت طرح در فرمانداری و هیات حل اختلاف را نخواهد داشت.

 

ـ موضوع بعدی عدم حفظ حرمت اعضا از طرف برخی از همکاران می باشد کە متاسفانە برخی جلسات بە تشنج کشیدە می شود و بە شخصیت حقیقی و حقوقی اعضا گاهاً اهانت می شود کە چنین برخوردهایی فارغ از جلسات غیررسمی حتی شانیت حضور در جلسات رسمی را هم زیر سوال می برد کە برای اثبات چنین مدعایی رئیس شورا می تواند نشستی رسانەای برگذار کند تا تمام جزئیات به صورت کاملا شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و یا فیلم دوربین های صحن شورا بازبینی شود تا دلیل بە هم ریختگی، عدم مدیریت جلسات، غیر منظم بودن جلسات، ناهماهنگی ها، تشنجات و دعواهای لفظی مشخص و مسیر قضاوت عمومی هموارتر گردد، چرا کە هر انسان شریف و خواهان خدمت و مسئولیت شناس، شخصیت خود را از هر جایگاهی بالاتر می داند و در جایی کە شخصیت و حرمتش مورد حملە قرار گیرد بە جای مقابلە بمثل با رفتاری نرم و اعتراض گونە اعم از ترک جلسە یا درخواست برخورد با فرد خاطی اعتراض خود را نشان می دهد تا حرمت ها بیش از پیش شکستە نشود هرچند در چنین مواردی رئیس شورا با فرد خاطی برخورد قانونی نکردە و تنها بە تذکر لفظی اکتفا نمودە و درچنین شرایط ناعادلانەای خواهان تعامل و عدم اختلاف نیز می باشد و شاید این تنها یک دلیل از دەها دلیل برای بی نظمی ها و ناهماهنگی های اخیر است.

 

ـ موضوع بعدی عدم اعتقاد بە شور در بین اعضا و نادیدە انگاری جایگاە دیگر همکاران در برخی مسائل می باشد کە به عنوان نمونە می توان بە معرفی غیرقانونی اعضای شورای شهرستان اشارە نمود کە رئیس شورا بدون رای گیری در حضور همە اعضا و بدون صورتجلسە داخلی و عدم نظر خواهی از همە همکاران و تنها از طریق مکاتبە با فرمانداری دست بە چنین اقدامی زدە و هنوز از مرجع ذیربط پاسخی بە اعتراض اعضا نسبت بە این تخلف دادە نشدە است، حتی سفرهای شهردار کە می بایست بە اطلاع تمام اعضا برسد بە صورت خصوصی با رئیس شورا مطرح و اجازە گفتە می شود کە چنین امری قانوناً می تواند تخلف محسوب و نفسا بی توجهی و بی اهمیتی بە جایگاە رفیع نظارتی شورا می باشد.

 

ـ لذا اینجانب صراحتا اعلام می دارم کە همە اعضا در جلسات رسمی شرکت داشتە مگر یک یا دو جلسە آنهم با دلیل برجی اعضا غیبت داشتەاند و اکثر جلسات تمام اعضا در مصوبات همفکری و بحث و تبادل نظر داشتەاند و وجود شش جلسە غیبت آنهم با برگزاری جلسات رسمی و قانونی از اساس مغایر قوانین و واقعیت می باشد و صحت و سقم چنین ادعایی مورد تایید اینجانب و آقایان وثوقی و مولود پور نمی باشد و در هر زمان کە لازم بودە همکاران برای رفع و رجوع مشکلات مردم قدم برداشتە و تمام تلاششان را بە کار گرفتەاند تا امورات شهر و مردم معطل نماند.

 

ـ جهت استحضار به عرض عموم می رسانم کە با وجود تمام احتلافات سابق خوشبختانە جلسات اخیر شورا بە سمت آرامشی نسبی و رویکردی انعطاف پذیر قدم برداشتە و جلسات بە صورت رسمی و با حضور همە همکاران و  بدون حاشیە و مناقشە و در چهارچوب تضارب آرا و تبادل نظر برگذار می شود و بە بررسی دستور کار و مصوبات سرعت بیشتری دادە شدە است کە امیدوارم آرامش قبل از طوفان نباشد و دوبارە آتش فشان تشنجات و درگیری های غیرمعقول و آسیب زا فوران نکند.

والسلام علی من التبع الهدی

میلاد میری- عضو شورای شهر سقز”

 

ـ این مطلب نظر نویسنده بوده  و انتشار آن در سقزرووداو جهت شفاف سازی و رعایت قواعد رسانه ای بوده، لذا به معنای تایید یا رد محتوای آن نمی باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل