شما اینجا هستید
اجتماعی » کارزار انتخاب شهردار سقز یا کارِ زارِ شهر سقز/ مسعود رحیمی *

آنان مرزهای حرمت و اعتبار شهر را با بی حرمتی بە آرای نە چندان پرشمار شهروندان، بدون هیچ گونە مراعات اخلاقی، مخدوش می نمایند.
از ظواهر امر چنان برمی آید کە این عداوت قبل از جریان انتخاب شهردار برپا شدە است. جنگ قدرت و کشمکش بر سر کرسی، دو جبهە را در مقابل هم قرار دادە است کە نە حکمت و عقل بلکە هژمونی کمیت، کارکرد این نامعادلە را بر تمامی تصمیمات مستولی می نمایند.
اما در این گیرودار، موضوع انتخاب شهردار بیشتر از آن کە بە آیندە شهر و آرزوی شهروندان مربوط باشد از جریان نبرد سهم خواهی اعضای شورای شهر می گذرد.
اصرار مشترک چند عضو بر یک شخص، حتی قبل از ارائە برنامە و در جبهە مقابل مخالفت با گزینە رقیب، قبل از استماع نظراتش، بدترین شائبەها را در فضای اجتماعی و رسانەای شهر سقز شایع نمودە است. اگرچە بعید نیست این یا آن گزینە از بد یا خوب حادثە مناسب یا نامناسب باشد اما آنچە کە در این کارِزار می بینیم، بر پاشنە گزینشی مستدل و معقول نمی چرخد، بلکە مستند بە لج بازی و جنگ قدرت است.
با این روش حرمت گزینەها بیش از هر چیز پایمال می شود چرا کە قابلیت، دانش، ایدە و تجارب آنان در این مغلطە بە میان نمی آید بلکە استیلای بر دیگری، دغدغە اصلی کوثرنشینان است و از آن رهگذر بر گزینش شهردار عنایت می گردد. در این نگرش گویی شهردار روبوتی است کە برای نیل بە امیال برتری جویانە اعضای شورا بە میدان آمدە است.
حقا کە در ابتدای راە نشان دادند کە بجز منافع شخصی بە چیز دیگری نمی اندیشند و توجە بە آرزوی شهروندان و اعتلا و توسعە شهر، بسیار کبیرتر از بضاعت ذهن و اندیشە آنان است.
باشد کە تأملی در کار آید و بیشر از این با آبروی خود و اعتبار شهر فرهیختگان بازی نکنند. در این میانە نقش رسانە در شفاف سازی و درخواست ارائە رزومە و برنامە از گزینەها قبل از حضور در صحن شورا بسیار مؤثر است.

*فعال اجتماعی

  1. عگ

    سلام، متن مربوط به لینکهایی که در کانال تلگرامتان میگذارید بدون قطع فیلترشکن قابل دسترسی نیست. همین موضوع خیلی از افراد را از صرافت دنبال نمودن مطلب میاندازد. این مشکل را مانند خیلی از سایتهای داخلی دیگر میشود حل کرد. موفق باشید.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

سایت خبری سقز رووداو | خبری | تفریحی | شخصی | اقتصادی | ورزشی | فرهنگی