برچسب زده شده با : نظرات
نظرات شهروندان؛

سقزرووداو- برخی کاربران با ارسال نظرات و انتقادات خود، خواستار انتشار و پیگیری آنها توسط سقزرووداو شده اند، متن این نظرات به شرح زیر می باشد:

سایت خبری سقز رووداو | خبری | اجتماعی | کوردانه | اقتصادی | سیاسی | فرهنگی | گزارش | عناوین بین الملل